Zum Inhalt springen

Integritetspolicy / rättslig information

Datum: September 2022

Välkommen till Eberspächers webbplats och tack för ditt intresse för vårt företag och våra produkter.

I. Integritetsskydd

1. Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Eberspächer AB
Head office
Kardanvägen 34
461 38 Trollhättan

Telefon: +46 10 682 68 00
info-se[at]eberspaecher.com
privacy-ebab[at]eberspaecher.com

och

Eberspächer Climate Control Systems International GmbH
Eberspächerstrasse 24, 73730 Esslingen, Tyskland
Telefon: +49 711 939-00
E-post: info[at]eberspaecher.com

I det följande avser ”Eberspächer”, ”vi”, ”oss“ och ”vår(t)“ de ovannämnda företagen.

Det delade ansvaret regleras genom ett motsvarande avtal mellan företagen. Företagen har i och med detta delat ansvar för databehandlingen på webbplatsen. De har dock separat ansvar för att personuppgifter behandlas lagenligt, att personuppgiftsbiträdenas rättigheter tillvaratas samt att obligatorisk information tillhandahålls Om så krävs, bistår företagen varandra med detta. Önskar du mer information är det bara att du hör av dig till oss, så hjälper vi gärna till. I så fall kan du använda kontaktuppgifterna enligt ovan.

Koncernens dataskyddsombud kontaktas via ovannämnda adress eller under e-postadressen datenschutz[at]eberspaecher.com (märk kuvertet: ”Att: Dataskyddsombudet).

2. Information om behandlingen av data när du besöker vår webbplats
Vi behandlar personuppgifter som samlas in eller som anges under ditt besök på vår webbplats i enlighet med föreskrifterna om integritetsskydd.

Du kan normalt besöka vår webbplats utan att lämna några personuppgifter. Personuppgifter samlas endast in om de av tekniska skäl är nödvändiga för användningen av vår webbplats eller när du använder vissa funktioner som erbjuds på vår webbplats, t.ex. kontaktformulär. De personuppgifter som samlas in används för att möjliggöra önskade funktioner.

När du besöker vår webbplats registrerar våra webbservrar automatiskt den IP-adress som du har tilldelats av din internetleverantör, den webbplats från vilken du besöker oss, de webbsidor du besöker hos oss, eventuella nedladdningar, mängden hämtad data, sökbegrepp samt datum och klockslag för ditt besök. Dessa uppgifter är registrerade i tre månader. Vi använder uppgifterna för att identifiera och avhjälpa säkerhetsrisker eller felfunktioner. Den rättsliga grunden för denna databehandling är art. 6.1 f) i Allmänna dataskyddsförordningen, enligt vilken databehandling är tillåten för ändamål som rör berättigade intressen. Våra berättigade intressen är att säkerställa webbplatsens funktioner och i tid upptäcka och förhindra cyberattacker.

Dina uppgifter registreras även av oss om du via vårt kontaktformulär eller på annat sätt tar kontakt med oss. Om inget annat har angetts i kontaktformuläret använder vi dessa uppgifter enbart för att hantera ditt ärende samt för teknisk administration. Obligatoriska uppgifter är markerade som sådana. Du blir eventuellt ombedd att lämna ytterligare personuppgifter. Dessa uppgifter är frivilliga och används endast av oss för att kunna behandla din förfrågan. Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter i samband med användning av kontaktformuläret är art. 6.1 b) i Allmänna dataskyddsförordningen och gäller om uppgifterna är nödvändiga för att inleda eller fullgöra ett avtal.

3. Information om användning av cookies och liknande tekniker
För att vi på vår webbplats ska kunna använda vissa tekniskt nödvändiga funktioner, följa utnyttjandet av våra erbjudanden och kontinuerligt göra optimeringar så att innehållet är anpassat efter era önskemål använder Eberspächer cookies. Cookies är små textfiler som webbplatsen sparar på din hårddisk. Cookies skadar inte din dator, kan inte utföra några program och innehåller inga virus. I stället för cookies kan också s.k. spårpixlar eller liknande tekniker användas vilka har som syfte att (mellan-)lagra information om specifika användare eller användningsprocesser. Du kan när som helst radera eller blockera cookies med hjälp av inställningarna i din webbläsare. Använd hjälpfunktionen i din webbläsare. Det kan då hända att webbplatsen fungerar med vissa begränsningar. Eberspächer använder cookies för olika ändamål. Mer information om olika cookies hittar du under cookie-inställningar.

Tekniskt nödvändiga cookies.
Dessa cookies används främst för att du ska kunna använda webbplatsens funktioner, t.ex. för att spara formuläruppgifter (t.ex. i kontaktformulär) eller för att styra visningen av information (t.ex. cookie-banners). Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter i samband med tekniskt nödvändiga cookies är artikel 6.1.b i GDPR. Någon avaktivering av tekniskt nödvändiga cookies erbjuds inte. De verktyg som behövs för att driva webbplatsen använder vi med stöd av vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6.1 f i Allmänna dataskyddsförordningen i syfte att erbjuda dig en smidigare och mer personanpassad användarupplevelse av vår webbplats och göra användningen så tidseffektiv som möjligt. I vissa fall kan det även vara nödvändigt att använda dessa verktyg för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder innan ett avtal ingås, och i så fall genomförs databehandlingen i enlighet med artikel 6.1 b i Allmänna dataskyddsförordningen.

Analyscookies.
Andra cookies används för analys av webbplatsens användning i statistiskt syfte. Genom dessa får vi exempelvis veta vilket innehåll på vår webbplats som är särskilt relevant för våra användare och med vilken typ av enheter webbplatsen har besökts. På så sätt kan vi göra webbplatsen mer intressant för våra användare. Genom att få veta vilka webbläsare och enheter som har använts kan vi anpassa sidodesignen efter de vanligaste webbläsartyperna. Vi använder endast dessa cookies om vi har fått ditt samtycke. Ditt samtycke utgör rättslig grund för den databehandling som utförs i samband med analyscookies (artikel 6.1 a i Allmänna dataskyddsförordningen) samt för dataöverföring till tredjeländer (artikel 49.1 första meningen led a i Allmänna dataskyddsförordningen). Du kan återkalla ditt samtycke genom att gå in på cookie-inställningar och ändra inställningarna där. Tillgång och lagring av information i terminalutrustning genomförs med stöd av EU-ländernas genomförandelagstiftning av ePrivacy-direktivet.

Marknadsföringscookies.
Vi använder dessutom cookies i reklam- och marknadsföringssyfte för att möjliggöra individanpassad reklam och för att på externa webbplatser (t.ex. Google eller Facebook) kunna visa reklam för våra produkter, lämna erbjudanden på produkter som du har visat intresse för på vår webbplats eller skicka information som vi tror kan vara intressant för dig. Inom ramen för individanpassad reklam (s.k. retargeting) används också vårt innehåll för allmän information om sådant som våra webbplatsanvändare och andra intressenter som har samlats in av tredje parter på andra webbplatser kan vara intresserade av. Informationen sparas då som cookieidentifierare. Det går inte att identifiera dig som person, utan endast de enheter som du använder. Vid radering av cookies minskar samtidigt anpassningen av reklaminnehållet. Vi använder endast dessa cookies om vi har fått ditt samtycke. Ditt samtycke utgör rättslig grund för den databehandling som utförs i samband med marknadsföringscookies (artikel 6.1 a i Allmänna dataskyddsförordningen) samt för dataöverföring till tredjeländer (artikel 49.1 led a i Allmänna dataskyddsförordningen). Du kan återkalla ditt samtycke genom att gå in på cookie-inställningar och ändra inställningarna där. Tillgång till och lagring av information i terminalutrustning genomförs med stöd av EU-ländernas genomförandelagstiftning av ePrivacy-direktivet.

Vi vill påpeka att det på vissa sidor av vår webbplats även kan förekomma cookies som inte härstammar direkt från Eberspächer. Om du besöker en sida med innehåll från tredje parter (t.ex. Youtube, issuu osv.) kan den innehålla tredjepartsleverantörens egna cookies. Eberspächer har inget inflytande över användningen av dessa cookies och kan inte påverka dess funktion, eftersom det endast är den som har placerat cookierna från början som har åtkomst till dem. Mer information hittar du på respektive tredje parts webbplats.

4. Medgivande och era rättigheter när det gäller dataskydd
Alla personuppgifter som du lämnar på Eberspächers webbplats används utan ditt specifika medgivande endast i det syfte du har angett (t.ex. skapa offert) samt för teknisk administration. Vid respektive inmatning får du information om vad uppgifterna ska användas till och du blir eventuellt också ombedd att lämna ditt samtycke till vidare användning. Rättslig grund för databehandlingen är i så fall samtycket enligt artikel 6.1 a i Allmänna dataskyddsförordningen. Ditt medgivande är alltid frivilligt och du kan när som helst ta tillbaka det för all framtid.

Även om du gett ditt samtycke kan du när som helst göra invändningar mot användningen av dina personuppgifter för reklam eller marknads- eller opinionsundersökningar eller begära information om vilka uppgifter som finns lagrade om dig. Du har alltid möjlighet att korrigera, spärra eller radera personuppgifter som lagras av oss. Kontakta i så fall datauppgiftsansvarig (I.) per brev eller e-post. Observera att sådan data som behövs för behandling av ett pågående ärende eller för genomförande av våra rättigheter och anspråk inte kan raderas. Detta gäller också för data som vi enligt lag är skyldiga att lagra. Sådana data spärras sedan.

I de fall som den tjänsteleverantör som nämns i denna information behandlar data utanför Europeiska unionen ser vi till att tjänsteleverantören avtalsenligt eller på annat sätt garanterar en dataskyddsnivå som är likvärdig med den i Europeiska unionen. Du kan få en kopia av dessa garantier genom datauppgiftsansvarig (I.).

Dessutom har du rätt att av oss begära en elektronisk kopia av de uppgifter om dig som vi behandlar baserat på ett avtal eller ditt samtycke (den så kallade rätten till dataportabilitet).

Slutligen har du rätt att när som helst göra invändningar mot en behandling av dina personuppgifter i enlighet med artikel 6.1 e i Allmänna dataskyddsförordningen (databehandling i allmänt intresse) eller artikel 6.1 f i Allmänna dataskyddsförordningen (databehandling efter en avvägning av intressen, av skäl som hänför sig till din specifika situation. Om du gör sådana invändningar kommer vi enbart att fortsätta behandla dina personuppgifter om vi kan påvisa att det finns tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Om vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring för att skydda berättigade intressen på grundval av en avvägning av intressen, har du dessutom rätt att göra invändningar mot detta utan att behöva ange några skäl.

5. Ändringar i integritetspolicyn
Eberspächer förbehåller sig rätten att när som helst ändra sin integritetspolicy utan föregående meddelande. Därför rekommenderar vi att du läser igenom den regelbundet för att ta del av eventuella ändringar.

6. Kontakt vid frågor om dataskydd
Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du alltid kontakta oss på SE-TR-GDPR[at]eberspaecher.com för att begära information samt lämna förslag eller klagomål. Vi tar hand om ditt ärende omgående. Du har också rätt att vända dig till en dataskyddsmyndighet och där lämna in klagomål.

II. Rättsligt meddelande om webbplatsens innehåll

1. Alla rättigheter förbehålles
Texter, bilder, grafik, ljud, animationer och videor liksom deras placering på Eberspächers webbplatser skyddas av upphovsrätt och andra lagar om äganderätt. Innehållet på dessa webbplatser får normalt inte kopieras, förmedlas, ändras eller göras tillgängligt för tredje part i kommersiella syften utan Eberspächers medgivande. På vissa Eberspächer-webbplatser finns också bilder som lyder under tredje parts upphovsrätt.

Pressbilder får endast användas för redaktionella ändamål inom ramen för den journalistiska rapporteringen om Eberspächer-koncernen och som källa ska i så fall "Eberspächer" anges. Utskrift och publicering är avgiftsfri. Vi ber dig emellertid att skicka oss ett exemplar när det gäller tryckta medier samt att informera i förväg om publicering i elektroniska medier (internet). För all annan kommersiell användning av bilderna är du skyldig att inhämta ett skriftligt tillstånd från Eberspächer.

 

2. Garanti kan inte lämnas
Webbplatserna har utformats med största möjliga noggrannhet. Eberspächer kan trots detta inte lämna någon garanti för att den information som presenteras är korrekt och utan brister. Informationen på webbplatserna utgör inte heller någon uttrycklig och/eller underförstådd garanti.
 

3. Inget tillstånd
Eberspächer vill presentera sig med en innovativ och informativ webbplats. Vi hoppas att du blir lika inspirerad som vi av denna webbplats. De immateriella tillgångar den innehåller, t.ex. patent, varumärken och upphovsrätter, är skyddade. Inget tillstånd ges för användning av Eberspächers eller tredje parts immateriella tillgångar.


4. Länkar
Eberspächer tar inte ansvar för webbplatsinnehåll som tillhör andra företag eller tredje parter som nås via länkar från våra webbplatser. Eberspächer förklarar därför uttryckligen att Eberspächer inte har något inflytande på innehåll i länkade sidor. För skador som uppstår vid användning av webbplatser från tredje part ansvarar uteslutande webbplatsens ägare. Vid internetsidor från anknutna företag ansvarar det anknutna företaget för innehållet. Skulle du vid ett konkret erbjudande som länkas från vår webbplats fastställa olagligt innehåll ber vi dig att informera oss om detta och vi kommer omgående att avaktivera länken. Använd i så fall de kontaktuppgifter som finns under Om oss.
 

5. Produkter och priser
Uppgifter på webbplatserna om produkters och tjänsters omfattning, utseende, pris, mått och vikt överensstämmer med den information som finns tillgänglig vid publikationen och bygger på förhållandena på den tyska marknaden. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att göra ändringar. De angivna priserna gäller för våra återförsäljare som icke-bindande prisrekommendationer. Kontakta därför din återförsäljare för att kontrollera aktuella försäljningspriser.
 

6. Nationella versioner
Webbens internationella spridning innebär att dessa sidor kan hänvisa till produkter och tjänster som inte finns, ännu inte finns eller finns tillgängliga under annat namn eller i en annan version i länder utanför Tyskland. Titta om det finns en representant i ditt land och vänd dig vid behov direkt dit.      


Upphovsrätt
© 2022 Eberspächer Climate Control Systems International GmbH, Esslingen, Tyskland − gäller alla sidor på denna webbplats.